Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 04 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 278
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 04 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 238
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดงาน 1 Lanna international Chori Competition ๒๐๑๖ 04 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 335
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประเดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๙ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 249
เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 176
เรื่อง ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่ีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 262
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกจากรายงานพยากรณ์โรคปี ๒๕๕๙ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 189
เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 246
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการจัดกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 267
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและการให้ทุนการศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 192